Regulamin Trend House

Fundacja Venture Café Warsaw

Regulamin członkostwa
w klubie Trend House

Rozdział 1.
WARUNKI OGÓLNE

Trend House jest klubem zaprojektowanym dla liderów, innowatorów i twórców, którzy zaangażowani są w zmienianie świata na lepsze. Jego misją jest łączenie różnych środowisk w celu stymulowania współpracy i innowacji. Członkowie Klubu Trend House inspirują się wzajemnie i rozwijają dzięki metodzie wzajemnego uczenia się w temacie trendów konsumenckich, technologicznych oraz zrównoważonego rozwoju. Trend House opiera się na trzech filarach: zorientowanej na przyszłość społeczności, różnorodnych programach oraz inspirującej przestrzeni. 

Trend House ulokowany jest w budynku biurowym Varso przy ul. Chmielnej 73 w Warszawie.

Administratorem Klubu Trend House jest Fundacja Venture Café Warsaw, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-801), przy Chmielna 73, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000671155, NIP: 5213774811, REGON: 366932065. Celem statutowym Fundacji jest budowa i rozwój ekosystemu innowacyjnego w Warszawie oraz promocja i wspieranie przedsiębiorczości.
Użyte w Regulaminie wyrażenia oznaczają:

 1. Fundacja – Fundacja Venture Café Warsaw, wskazana powyżej.
 2. Zespół Fundacji – pracownicy Fundacji.
 3. Rada Programowa Fundacji – organ statutowy Fundacji mający na  celu wyznaczanie strategii rozwoju poszczególnych programów Fundacji. Rada Programowa Fundacji może dzielić się na sekcje dotyczące poszczególnych programów Fundacji.
 4. Członkowie – osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które uzyskały status członka Trend House.
 5. Founding Family – Członkowie Trend House wyróżnieni przez Fundację za ich wkład w zmienianie świata na lepsze.
 6. Karta Członkowska – karta o unikalnym numerze potwierdzająca status członka Trend House pełniąca rolę karty dostępu do Przestrzeni Trend House.
 7. Przestrzeń Trend House – pomieszczenia Trend House: restauracja, research room, design room, strategy room znajdujące się w budynku biurowym Varso przy ul. Chmielnej 73.
 8. Kampus Innowacyjny – ekosystem współpracujących ze sobą przestrzeni i programów o charakterze innowacyjnym, ulokowanych w budynku biurowym Varso przy ul. Chmielnej 73. Kampus innowacyjny jest również siedzibą Fundacji Venture Café w Warszawie od momentu jego otwarcia.
 9. Regulamin – niniejszy regulamin.

Rozdział 2.
WARUNKI CZŁONKOSTWA W TREND HOUSE 

 1. Do Trend House mogą należeć przedstawiciele wielu branż i dziedzin, którzy wyróżniają się w swojej działalności innowacyjnością i profesjonalizmem.
 2. O członkostwo w Trend House mogą ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne.
 3. Członkostwo w Trend House jest całkowicie dobrowolne. 
 4. Warunkiem uzyskania członkostwa w Trend House jest:
  • wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.trendhouse.org;
  • analiza, weryfikacja wniosku oraz akceptacja członkostwa w Trend House przez Zespół Fundacji;
  • informacja zwrotna dla kandydata o decyzji Zespołu Fundacji wraz z wytycznymi i kolejnymi krokami;
  • wniesienie opłaty członkowskiej zgodnie z instrukcją.
 5. Członkowie Founding Family są zapraszani do Trend House przez Zespół Fundacji oraz są zwolnieni z opłaty członkowskiej.
 6. Okres członkostwa w Trend House rozpoczyna się w dniu kolejnym po otrzymaniu pisemnej akceptacji Zespołu Fundacji, pod warunkiem uiszczenia opłaty członkowskiej.
 7. Fundacja zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku bez podania przyczyny kandydatowi.
 8. Okres członkostwa trwa 12 miesięcy z płatnościami wykonywanymi co miesiąc. Istnieje możliwość przedłużenia członkostwa o kolejne 12 miesięcy. Z ostatnim dniem każdego rocznego okresu członkostwo odnawia się na kolejny rok (odnowienie członkostwa), chyba, że Członek wypowie członkostwo nie później niż na 1 miesiąc przed końcem danego rocznego okresu członkostwa (okres wypowiedzenia), przy czym doręczenie wypowiedzenia musi nastąpić nie później niż 1 dzień przed rozpoczęciem okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie członkostwa musi nastąpić w formie pisemnej oraz doręczone Fundacji osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera lub mailowo na adres: trendhouse@venturecafewarsaw.org 
 9. Członkostwo w Trend House ustaje w przypadku:
  • wypowiedzenia Członkostwa w formie pisemnej
  • wykluczenia Członka przez Zespół Fundacji lub Radę Programową Fundacji w wyniku nieprzestrzegania przez Członka postanowień niniejszego Regulaminu lub innego ważnego powodu.

Rozdział 3.
OPŁATA CZŁONKOWSKA

 1. Obowiązkiem Członka jest wniesienie opłaty członkowskiej. 
 2. Miesięczny koszt abonamentu wynosi 670 PLN brutto dla członkostwa pełnego (Full Membership) dla osób, które aplikowały przed dniem 31 sierpnia 2022. Później cena wzrasta dla nowych członków do 799 PLN.
 3. Minimalny okres członkostwa to 12 miesięcy.
 4. Opłata członkowska wnoszona jest z góry każdego miesiąca.
 5. Każdy Członek w ramach członkostwa pełnego (Full Membership) jest dodatkowo zobowiązany do wniesienia opłaty początkowej („wpisowego”) w wysokości  90 PLN wpłaconego jednorazowo razem z opłatą za pierwszy miesiąc członkostwa. W przypadku przerwania członkostwa i chęci jego reaktywowania, opłatę początkową należy uiścić ponownie.
 6. Opłaty członkowskiej  Członek dokonuje rejestrując (dodając) swoją kartę płatniczą poprzez dedykowany system elektroniczny. Płatność pobierana jest automatycznie (z góry) do 10. dnia danego miesiąca.
 7. Po wniesieniu opłaty członkowskiej Fundacja wystawi elektroniczną fakturę VAT z tego tytułu. Faktura wystawiana będzie przez system obsługi płatności i dostępna w systemie.

Rozdział 4.
FOUNDING FAMILY

 1. Founding Family tworzą Członkowie wyróżnieni przez Fundację za zaangażowanie i wkład w zmienianie świata na lepsze.
 2. Członkiem Founding Family można stać się jedynie poprzez akceptację specjalnego zaproszenia wystosowanego przez Zespół Fundacji.
 3. Członkowie Founding Family są zwolnieni z opłaty członkowskiej oraz konieczności przedłużania okresu członkostwa.
 4. Do Członków Founding Family zastosowanie mają postanowienia Regulaminu w całości, za wyjątkiem spraw odmiennie uregulowanych w tym rozdziale.

Rozdział 5.
KARTA CZŁONKOWSKA

 1. Potwierdzeniem statusu Członka jest Karta Członkowska. 
 2. Każda Karta Członkowska posiada swój unikalny numer oraz imię i nazwisko klubowicza. 
 3. Karta Członkowska ma format karty kredytowej. 
 4. Karta Członkowska jest równocześnie kartą dostępu do Przestrzeni Trend House.
 5. Karta Członkowska jest niezbędna do wejścia do Przestrzeni Trend House.

Rozdział 6.
UPRAWNIENIA I USŁUGI WYNIKAJĄCE Z CZŁONKOSTWA 

 1. Członkostwo w Trend House uprawnia do:
  • korzystania z Przestrzeni Trend House w określonych godzinach jego otwarcia:
   • nieograniczony dostęp do „Trend House Living Room” (Klubowy Salon Spotkań) oraz „Research Room”
   • nieograniczony dostęp do „Trend House Masterminds” (Restauracja) – do restauracji dostęp mają Członkowie Trend House oraz klienci Cambridge Innovation Center Warsaw (firmy posiadające biura w Campusie Innowacji w Warszawie) oraz goście Kampusu Innowacji.
   • dostęp do tarasu widokowego na 21. piętrze w sezonie letnim
   • ograniczony dostęp do „Trend House Strategy Room” oraz „Trend House Design Room” – wyłącznie w czasie sesji programowych (jako uczestnik bądź prowadzący sesję dla Członków Trend House);
  • uczestniczenia we wszystkich aktywnościach programowych organizowanych w Przestrzeni Trend House;
  • korzystania z różnorodnych programów dotyczących trendów przyszłości;
  • otrzymywania newslettera Trend House;
  • dostęp do przestrzeni Kampusu Innowacyjnego;
  • współpracy i integracji z Członkami Trend House;
  • inicjowania przedsięwzięć i akcji w Trend House w uzgodnieniu z Zespołem Fundacji.

Rozdział 7.
OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z CZŁONKOSTWA

 1. Członkostwo w Trend House zobowiązuje do:
  • przestrzegania Regulaminu;
  • współpracy z Zespołem Fundacji;
  • wniesienia opłaty członkowskiej;
  • wyrażenie zgody na zamieszczenie informacji o nim w Bazie Członków oraz na dołączenie Członka do dostępnych tylko dla Członków kanałów komunikacji wraz z informacją o tym czym zajmuje się oraz danymi kontaktowymi.

Rozdział 8.
ZASADY WSPÓŁPRACY

 1. Przestrzeń Trend House otwarta jest dla Członków od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-22:00 oraz w wybrane weekendy. W tym czasie Przestrzeń Trend House jest dostępna dla wszystkich Członków.  
 2. Informacje o wydarzeniach weekendowych są przekazywane za pośrednictwem kalendarza w aplikacji Trend House Warsaw oraz na zamkniętej grupie na Linkedin – Trend House Warsaw.
 3. W godzinach otwarcia Przestrzeni Trend House Członkowie mają do dyspozycji bezprzewodowy dostęp do Internetu oraz aktualnej prasy.
 4. Członkowie Trend House mogą korzystać ze wszystkich aktywności organizowanych w Przestrzeni Trend House oraz przebywać w niej dowolną liczbę godzin w godzinach jej otwarcia lub trwania aktywności.
 5. Trend House zapewnia swoim Członkom możliwość wymiany wiedzy, wzajemnej integracji i współpracy.  
 6. Członkowie mają prawo do pełnej aktywności na terenie Przestrzeni Trend House: inicjowania i udziału w przedsięwzięciach i akcjach Trend House.
 7. Informacje o działalności wszystkich Członków znajdują się w panelu strony internetowej. Zamknięta Grupa Członków  Trend House Warsaw na Linkedin umożliwia nawiązanie kontaktu oraz podjęcie współpracy z pozostałymi Członkami .

Rozdział 9.
GOŚCIE PRZESTRZENI TREND HOUSE

 1. Członkowie mogą przyprowadzić swoich gości do restauracji oraz Living Roomu znajdującej się w Przestrzeni Trend House.
 2. Goście nie mają możliwości skorzystania z pozostałych pomieszczeń Przestrzeni Trend House oraz wydarzeń organizowanych w Przestrzeni Trend House, o ile Fundacja nie postanowi inaczej.

Rozdział 10.
WYNIKI PRACY TREND HOUSE, PATENTY

 1. W przypadku powstania jakichkolwiek prac stanowiących utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (“Utwory”), stanowiących efekty pracy grup roboczych składających się z Członków Trend House (“Twórcy”), wszelkie prawa własności intelektualnej pozostają własnością ich twórców .
 2. Fundacja nie będzie rościć sobie żadnych praw własności przemysłowej do Utworów, o których mowa w ust. 1.
 3. W przypadku, gdy Twórcy podejmą działania zmierzające do uzyskania patentów lub zastrzeżenia praw do Utworów, Fundacja nie będzie miała żadnych roszczeń do patentów lub innych uprawnień wynikających z zastrzeżenia Utworów.
 4. Twórcy udzielą Fundacji licencji, niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, ani terytorialnie na wykorzystywanie Utworów w celach informacyjnych, marketingowych oraz promocyjnych na znanych w chwili podpisywania Umowy polach eksploatacji o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności: publiczne odtworzenia utworów, publiczne wykonywanie utworów (w tym wykonanie na żywo), wyświetlenia i publiczne odtworzenia, utrwalanie i zwielokrotnianie utworów, nadawanie utworów przez stacje telewizyjne, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Projektu w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wykorzystanie utworów w sieciach bezpośredniego dostępu, takich jak internet, wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej lub multimedialnej, do baz danych.
 5. W ramach licencji, o której mowa w ust. 4 Fundacja uprawniona będzie także do wykorzystywania części Utworu oraz łączenia go lub jego części z innymi materiałami.

Rozdział 11.
KONTAKT

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących członkostwa i działalności Trend House należy skontaktować się z:

Natalią Siniłło, Managerem Trend House, natalia@venturecafewarsaw.org

Aureliuszem Górskim, Founding Executive Director Fundacji Venture Café Warsaw, aureliusz@venturecafewarsaw.org

Rozdział 12.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Członków jest Fundacja Venture Café Warsaw, z siedzibą w Warszawie (00-801), Chmielna 73.
 2. Fundacja przetwarza dane osobowe Członków w celu realizacji celów statutowych, w szczególności w celu realizacji celów Trend House (podstawa art. 6 ust. 1 lit b. RODO).
 3. Dane osobowe mogą być udostępniane podwykonawcom takim jak: biura księgowe, kancelarie prawne, poczta lub podmioty świadczące usługi kurierskie, zarządca Budynku, administrator strony www, podmioty hostingowe, dostawcy systemów informatycznych i usług IT, podmioty świadczące na rzecz Wynajmującego usługi niezbędne do prawidłowej realizacji Umowy.  
 4. Fundacja nie przekazuje  danych osobowych Członków poza teren Polski.
 5. Przysługujące prawa:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
  • prawo do usunięcia danych
  • ograniczenia przetwarzania danych
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • prawo do przenoszenia danych
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • prawo do cofnięcia zgody

W celu skorzystania z ww. praw, należy skierować żądanie pod adres mailowy: trendhouse@venturecafewarsaw.org

  • Podanie danych jest warunkiem przyjęcia i pozostania przez kandydata wśród Członków.
  • Fundacja nie będzie podejmować decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.